Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 dagen geleden

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2)

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; Openbaring 2:7 In het eerste deel over de eeuwige zekerheid van de gelovige zijn we ingegaan op het positieve getuigenis van de Schrift over de zekerheid van de behoudenis. In het tweede deel zullen we kijken naar een aantal bezwaren, die tegen de leer dat gelovigen niet verloren kunnen gaan, aangevoerd worden. Algemene tegenwerpingen De opvatting dat gelovigen veroordeeld kunnen worden,...

Lees verder
7 dagen geleden

Kunnen gelovigen verloren gaan? (1)

Schriftgedeelten: Romeinen 8:35-39; Johannes 10:27-29; Hebreeën 10:11-18. De vraag of een gelovige verloren kan gaan, heeft waarschijnlijk elke christen wel eens beziggehouden. In dit artikel willen we enkele bijbelgedeelten over dit onderwerp hun licht laten schijnen, om onze voeten (weer opnieuw) op de vaste grond van Gods Woord te zetten. Een woord vooraf Ik wil direct bij het begin zeggen, dat ik geloof in de eeuwige zekerheid van de ware Christen. Echter, ik geloof niet in de eeuwige zekerheid van...

Lees verder
2 weken geleden

Van buiten mooi, van binnen bedorven?

Is er dat? Van buiten mooi, van binnen bedorven? We weten allemaal wel te vertellen waar ons dat overkomen is. Maar niet in ons eigen leven, of? En zeker niet in het gemeenteleven! Is dit allemaal echt zo ver weg? “Al ging ik door een dal vol van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen … U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders … Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al...

Lees verder
2 weken geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (14 – slot)

Schriftplaatsen: Genesis 22:19 Abraham keert terug “Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen” (Gen. 22:19). In dit vers wordt Izak niet meer genoemd. Het lijkt erop dat de Heilige Geest de indruk wil wekken, dat Izak op de berg gebleven is. Daarbij mogen we eraan denken, dat de Heer Jezus na het volbrachte werk in de hemel opgevaren en sindsdien niet meer naar de aarde teruggekeerd...

Lees verder
2 weken geleden

Na de Babylonische ballingschap (35,36)

Nehemia 12 vers 27 en 43: 27. Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cimbalen, luiten en harpen. 43. Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd, en ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van...

Lees verder
2 weken geleden

Huwelijk voor iedereen

We nemen niemand iets weg Nu is het huwelijk voor iedereen in Duitsland, behoudens een beroep bij het Federale Constitutionele Hof. Alleen één is buiten beschouwing gelaten: God! We moeten er niet van uitgaan dat Hij zichtbaar zal ingrijpen. Want er is zoveel kwaad in de wereld. Maar Zijn oordeel heeft Hij al lang uitgesproken – in Zijn woord. In het huidige parlementair debat over de invoering van het “huwelijk voor iedereen” werd door een aantal politici in Duitsland van...

Lees verder
2 weken geleden

Slecht advies van een gelovige

“… zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen, … Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, … Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan?” (Ruth 1:8-11) Slecht advies van een gelovige “Keer terug!”...

Lees verder
3 weken geleden

Vluchten geen oplossing

Ruth 1 vers 1-5: 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. 2. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in...

Lees verder
3 weken geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (13)

Schriftplaatsen: Genesis 22:15-18 De Engel van de HEERE roept voor de tweede maal “Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken …” (Gen. 22:15-17). De Heer riep Abraham een tweede keer. Bij de eerste keer had Hij...

Lees verder
3 weken geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (12)

Schriftplaatsen: Genesis 22:13-14 Een ram in het struikgewas “Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas” (Gen. 22:13). God is nooit zonder uitweg. Juist de menselijke verlegenheden zijn Zijn gelegenheden. Ook op het moment dat een plaatsvervangend offer voor Izak nodig was, had Hij een weg om Zich te verheerlijken: een ram dat met zijn hoorns verstrikt zat in het struikgewas, stond er klaar voor....

Lees verder